Denzbestratingen.com

Privacyverklaring Denzbestratingen.com

 1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Denzbestratingen.com. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en wij respecteren uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 1. Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Gegevens over uw gebruik van onze website, zoals IP-adres, browser type, bezochte pagina’s en duur van het bezoek;

Overige persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

 1. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken en vragen;

Om offertes en overeenkomsten op te stellen en uit te voeren;

Om onze website te analyseren en verbeteren;

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen:

De uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten;

Ons gerechtvaardigd belang om onze diensten en website te verbeteren en te analyseren;

Uw toestemming, voor zover van toepassing.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is op grond van de wet.

 1. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

 1. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring worden vermeld.

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te verbeteren en om het gebruik van onze website te analyseren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Denzbestratingen.com

denzbestratingen@gmail.com

Herculesstraat 8

1812 PD Alkmaar

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en u bent niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door ons, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.