Denzbestratingen.com

Algemene Voorwaarden Denzbestratingen.com

Artikel 1: Definities

1.1 Denzbestratingen.com: de onderneming die straatwerkzaamheden en aanverwante diensten aanbiedt, gevestigd in Nederland.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Denzbestratingen.com een overeenkomst aangaat.

1.3 Overeenkomst: de afspraken tussen Denzbestratingen.com en de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Denzbestratingen.com en opdrachtgevers.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Denzbestratingen.com zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Denzbestratingen.com is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Aanvaarding van een offerte of aanbieding door de opdrachtgever leidt tot een bindende overeenkomst tussen partijen, tenzij Denzbestratingen.com binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding deze herroept.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Denzbestratingen.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

4.3 Denzbestratingen.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Denzbestratingen.com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Denzbestratingen.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

6.2 De aansprakelijkheid van Denzbestratingen.com is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Denzbestratingen.com in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

6.3 De beperkingen van de aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Denzbestratingen.com.

Artikel 7: Garantie

7.1 Denzbestratingen.com verleent garantie op de uitgevoerde werkzaamheden voor een periode van 12 maanden na oplevering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De garantie omvat het kosteloos herstellen van gebreken die zijn ontstaan als gevolg van ondeugdelijk materiaal of vakmanschap.

7.2 De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van Denzbestratingen.com zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde werk heeft uitgevoerd, of indien de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik of nalatig onderhoud door de opdrachtgever.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Denzbestratingen.com geleverde materialen blijven eigendom van Denzbestratingen.com totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

8.2 Indien Denzbestratingen.com zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Denzbestratingen.com om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Denzbestratingen.com zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Denzbestratingen.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Denzbestratingen.com geen invloed kan uitoefenen en waardoor Denzbestratingen.com niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

9.3 Denzbestratingen.com heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat Denzbestratingen.com zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10: Klachten

10.1 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Denzbestratingen.com.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Denzbestratingen.com de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Denzbestratingen.com slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Denzbestratingen.com en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen Denzbestratingen.com en de opdrachtgever zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Denzbestratingen.com gevestigd is, tenzij partijen gezamenlijk besluiten tot alternatieve geschilbeslechting, zoals mediation of arbitrage.